English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ปรัชญาของเรา

School2 9f86c62a2566fd8bbbcb9dac482d6b31 เราเชื่อว่าทุกคนไม่ว่ามาจากวัฒนธรรม ฐานะ หรือศาสนาใด จะต้องได้การศึกษาและการเริ่มต้นของชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ด้วยการสังเกตอย่างรอบคอบและตระหนักอย่างกระตือรือร้นที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอเครื่องมือพัฒนาให้เด็ก ซึ่งจำเป็นสำหรับความการเติบโตเป็นบุคคลที่น่าพึงพอใจ สามารถที่จะคิดอย่างอิสระ และมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับสังคมของเรา 

การวางรากฐานตั้งค่าไว้ในช่วงปีแรกๆ ของชีวิตของเด็กจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต และในที่สุดเด็กก็จะเติบโตเป็นบุคคลตามพื้นฐานที่มี และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่เพียงแค่ตระหนักถึงหน้าต่างของโอกาสอันเป็นลักษณะเฉพาะนี้ แต่ยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนตามความต้องการของเด็กเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสม