English | Русский | ไทย

Krabi International
Montessori Academy

ติดตามบน Facebook and Vkontakte

ชั้นเรียนสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

"It is through contact with and exploration of the environment that the intelligence builds up its store of operational ideas without which its abstract functioning lacks both foundation and precision, exactitude and inspiration"

- Maria Montessori


ชั้นเรียนที่ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนบ้านนี้ เราได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้ง 4 ด้านไว้ให้เด็ก ได้แก่ โซนการใช้ชีวิตประจำวัน โซนส่งเสริมพัฒนาการของประสาทสัมผัส โซนคณิตศาสตร์ และโซนภาษา และอีกโซนของการเรียนรู้ก็คือ “โซนวัฒนธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กในการเรียนวิชาต่างๆในอนาคต เช่น วิชา ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ ดนตรี และศิลปะ School3 F5344c9d8de3ebdc23ff56dc6256732e

โซนการใช้ชีวิตประจำวัน: 

ในโซนนี้ สื่อการเรียนรู้ทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมเพื่อให้เด็กๆ มีทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยตัวเองมากที่สุด  บางอย่างอาจดูง่ายสำหรับผู้ใหญ่ แต่ถ้าให้เด็กๆได้ทำเอง มันจะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กมาก และพวกเขาจะอยากทำส่ิงเหล่านี้ด้วยตนเองไปตลอด  ตัวอย่างสื่อการเรียนในห้องนี้ได้แก่ การล้างจาน  พับผ้า  จ้ดดอกไม้ ขัดเงาโต๊ะ  การปลูกต้นไม้  การรดน้ำต้นไม้  การปอกผลไม้และหั่นเป็นชิ้นเพื่อทาน  ส่ิงเหล่านี้เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความสุขกับการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน  และรู้จักดูแลรักษาส่ิงต่างๆรอบตัว

โซนส่งเสริมพัฒนาการของประสาทสัมผัส :

เนื่องจากประสาทสัมผัสของเด็กจะถูกเชื่อมโยงกับสมอง ทุกครั้งที่เด็กมองดูสิ่งต่างๆ ได้ฟัง  ได้สัมผัส  ได้ดมกลิ่น  สมองของเด็กจะเกิดการพัฒนา ยิ่งดูมาก ฟังมาก สัมผัสสิ่งรอบตัวมาก หรือดมกลิ่นมาก สมองของเด็กก็จะยิ่งพัฒนามาก ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้สื่อการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กๆ  ได้แก่  การแยกเสียงจากขวดเล็กๆ  การเรียงลำดับโทนสีจากเข้มไปอ่อน การแยกวัสดุผิวหยาบกับผิวลื่น การจับคู่ขวดที่มีกลิ่นเดียวกัน การเรียงลำดับวัสดุจากใหญ่ไปเล็ก หนักไปเบา ผ่านตัวต่อรูปลูกบาศก์ เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาต่างๆในอนาคตของเด็ก เช่น  เด็กๆจะรู้จักกับรูปทรงเรขาคณิตทุกรูปก่อนที่จะได้เรียนวิชาเรขาคณิตในอนาคต สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการสัมผัสจริงก่อนการเรียน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเรียนจริงๆ เขาก็ย่อมเรียนรู้ได้วัยกว่าคนอื่นที่ไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาก่อน  

คณิตศาสตร์ : 

ภายในโซนคณิตศาสตร์นี้ เราได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้หลากหลาย สนุก และดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆไว้มากมาย เด็กจะได้รู้จักกับการนับเลขจากบล็อกไม้และลูกปัด ซึ่งเป็นการนับจากของจริงไม่ใช่ในกระดาษ นอกจากนั้นเด็กยังได้รู้จักกับการเรียงลำดับจำนวนโดยอัตโนมัติ และไม่รู้สึกเบื่อ สื่อการสอนในห้องของเราไม่จำกัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้ ภายในชั้นเรียนเราอาจพบเด็กอายุน้อยที่สุดในห้องสามารถเรียนรู้เรื่องเศษส่วน  การบวก ลบ คูณ หาร ผ่านสื่อที่เรามีให้ ได้เข้าใจ ซึ่งจะสร้างข้อได้เปรียบให้เด็กก่อนที่พวกเขาจะได้เรียนส่ิงเหล่านี้ในระดับประถมและมัธยมต่อไป

ภาษา: 

ช่วงก่อนเรียนประถมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา ภายในโซนภาษาของเราเด็กจะได้เรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีธรรมชาติ การเรียนภาษาด้วยวิธีธรรมชาติเท่านั้นที่ทำให้เด็กพูดและใช้งานภาษานั้นได้เหมือนภาษาแม่ วิธีการเรียนแบบธรรมชาติของเรา คือ  การเริ่มต้นด้วยการฟัง แล้วพูดตาม การเรียกชื่อส่ิงของรอบตัว การฝึกพูดประโยคที่เด็กต้องนำมาใช้สื่อสารจริง จากนั้นจีงเร่ิมเขียนและอ่านตามลำดับ ตัวอย่างสื่อที่ทำให้เด็กอยากเรียนและสนุกกับภาษา เช่น การนำตัวอักษรมาเรียงเป็นคำ จากนั้นก็แต่งประโยคและแต่งเรื่องตามลำดับ เราเชื่อมั่นว่าการเรียนวิธีของเราจะทำให้เด็กรักการเรียนภาษาอย่างแน่นอน

วัฒนธรรม: 

โซนวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยหลายแขนงวิชา เช่น ชีววิทยา ศิลปะ ดนตรี  กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดในโซนนี้ จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หากเด็กส่วนใหญ่สนใจเรื่องดอกไม้ เราก็จะหาสื่อทุกอย่าง รวมทั้งดอกไม้จริงๆ มาวางให้เด็กได้ศึกษา เด็กจะสามารถเรียนรู้บ่อยเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการ วิธีการนี้จะทำให้เด็กรู้จักใช้ความคิดและเคารพการตัดสินใจของตัวเอง เด็กจะมีอิสระในการเรียนรู้อย่างไม่มีขอบเขตมาจำกัด